Ataraxia Massage

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van ATARAXIA MASSAGE & COACHING

 

Artikel 1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Cliënt: de wederpartij van Ataraxia.

Overeenkomst: de overeenkomen dienstverlening.

 

Artikel 2 Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ataraxia en een cliënt waarop Ataraxia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ataraxia, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ataraxia en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 

 1. De door Ataraxia gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Ataraxia is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 

 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Ataraxia daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ataraxia anders aangeeft.

 

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ataraxia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Ataraxia werkt op afspraak, binnen en, indien mogelijk en gewenst, buiten kantoortijden.
 2. Ataraxia zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach/counselor en/of masseur kan worden verwacht. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Ataraxia heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nimmer een resultaatverplichting. Je kunt als cliënt van Ataraxia erop rekenen dat de coach/counselor/masseur zich naar beste kunnen inzet om de behandeling / het traject tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt eveneens commitment verwacht (een afspraak dat men zich voor 100% inzet). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen, nemen de counselor en de cliënt beiden alle zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.
 4. Het regelmatig evalueren van de behandeling / het traject en het van beide kanten openlijk uitspreken en bespreken van eventuele vragen, twijfel of onvrede, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ataraxia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

 1. Voor goede dienstverlening is het noodzakelijk dat de cliënt ervoor zorgdraagt dat alle informatie, waarvan de coach/counselor en/of masseur aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de coach/counselor/masseur wordt verstrekt. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de coach/counselor/masseur ter beschikking gestelde informatie.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ataraxia zijn verstrekt, heeft Ataraxia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
 3. Ataraxia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de coach/counselor/masseur is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens.
 4. Indien door Ataraxia of door Ataraxia ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van cliënt of op een door cliënt aangewezen locatie, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

 1. Cliënt vrijwaart Ataraxia voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan cliënt toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Annulering

 1. Een consult kan tot 24 uur van tevoren door de cliënt kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Binnen 24 uur voor de afspraak worden de kosten van het consult in principe in rekening worden gebracht.
 2. Ataraxia heeft eveneens het recht een consult te annuleren tot 24 uur voor aanvang. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak.
 3. In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de coach/counselor/masseur ontslaat dit de coach/counselor/masseur van het nakomen van een overeengekomen termijn of een andere verplichting, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ataraxia zal de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

 1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Ataraxia de cliënt hierover tevoren inlichten.

 

 1. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Ataraxia daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.  

 

 1. In afwijking van lid 3 zal Ataraxia geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Ataraxia kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 

 1. De overeenkomst tussen Ataraxia en een cliënt wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de cliënt Ataraxia derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 8 Honorarium

 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium of uurtarief overeenkomen.

 

 1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ataraxia, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

 1. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

 

 1. De verschuldigde kosten zullen per coach/counseling-gesprek en/of massage in rekening worden gebracht.

 

 1. Indien Ataraxia met de cliënt een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Ataraxia niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

 

 1. Voorts is Ataraxia gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

 

 1. Bovendien mag Ataraxia het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Ataraxia, dat in redelijkheid niet van Ataraxia mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Ataraxia zal de cliënt in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Ataraxia zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 9 Betaling

 

 1. Betaling dient te geschieden of wel voorafgaand aan het coach/counseling gesprek en/of de massage, door middel van overmaking op de rekening van Ataraxia, dan wel direct bij het einde van elk coach/counseling gesprek en/of massage, door middel van pinbetaling. Prijzen worden op de website vermeld. Kosten voor eventueel werkmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien cliënt in gebreke blijft in de betaling, en de betaling binnen een termijn van 14 dagen nog niet is verricht, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van Ataraxia op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Ataraxia heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ataraxia kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Ataraxia kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle door Ataraxia geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, boeken, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., die mogelijkerwijs gebruikt worden in een coach/counseling gesprek, blijven eigendom van Ataraxia.

 

 1. De cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is cliënt verplicht Ataraxia zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

 1. De cliënt verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

 1. Door Ataraxia geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

 1. Voor het geval dat Ataraxia zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de cliënt reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Ataraxia of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ataraxia zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  

 

Artikel 11 Incassokosten

 

 1. Is cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. Indien cliënt in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

 

 1. Indien Ataraxia hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 1. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van cliënt.

 

 1.  Cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 12 Klachten

 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt direct na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Ataraxia. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ataraxia in staat is adequaat te reageren.

 

 1. Indien een klacht gegrond is, zal Ataraxia de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

 1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ataraxia slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 13 Opzegging

 

 1. Coaching/counseling en massage(therapie) vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de coach/counselor/masseur als de cliënt vrij om het traject op elk gewenst moment te beëindigen/op te zeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliënt, is cliënt gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ataraxia, zal Ataraxia in overleg met cliënt desgewenst zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan cliënt toerekenbaar zijn.
 2. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ataraxia extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan cliënt in rekening gebracht.

 

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 

 1. Ataraxia is bevoegd de nakoming van de afspraken en verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

– cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 

– na het sluiten van de overeenkomst Ataraxia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

– cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

 1. Voorts is Ataraxia bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ataraxia op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Ataraxia de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

 1. Ataraxia behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 

 1. Indien Ataraxia aan cliënt bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 

 1. Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Ataraxia het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 

 1. Indien Ataraxia aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

 1. Ataraxia is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De coach/counselor/masseur is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan, of annulering van, een traject met Ataraxia, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de coach/counselor/masseur.
 2. Voor mensen waarbij psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening niet/minder geschikt. Neem in dergelijke gevallen contact op met je huisarts en laat je eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. De coach/counselor neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een coach/counseling en therapie traject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psycholoog of psychiater om een diagnose.
 3. Indien Ataraxia aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Ataraxia in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ataraxia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Ataraxia toegerekend kunnen worden;

 

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

 1. Ataraxia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ataraxia of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 17 Vrijwaringen

 

 1. De cliënt vrijwaart Ataraxia voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

 1. Indien cliënt aan Ataraxia informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 18 Risico-overgang

 

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze aan cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van cliënt of van een door cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 19 Overmacht

 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ataraxia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ataraxia niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ataraxia worden daaronder begrepen.

 

 1. Ataraxia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ataraxia zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 

 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 1. Voor zoveel Ataraxia ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ataraxia gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 20 Geheimhouding

 

 1. Ataraxia houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ataraxia gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Ataraxia zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde

rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ataraxia niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 1. Persoonsgegevens en relevante informatie die voortvloeit uit de gesprekken zullen in een digitaal dossier worden bijgehouden. Het dossier dat de coach/counselor bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Ataraxia draagt er zorg voor dat het gehele dossier van de cliënt goed wordt beveiligd en niet toegankelijk is voor derden. Een dossier wordt conform wetterlijke verplichtingen 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. De cliënt kan schriftelijk vragen het dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt

 

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Ataraxia zich de rechten en bevoegdheden voor die Ataraxia toekomen op grond van de Auteurswet.

 

 1. Alle door Ataraxia verstrekte stukken, zoals rapporten, teksten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Ataraxia worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

 1. Ataraxia behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 22 Geschillen

 

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Ataraxia is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Ataraxia het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

    

Artikel 23 Toepasselijk recht

 

 1. Op elke overeenkomst tussen Ataraxia en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 24 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

 

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Utrecht, 12 december 2018